Zaloguj się

Wpisz poprawnie adres e-mail.

Wpisz swoje hasło (min. 8 znaków).

Nie pamietasz hasła?

Wpisz poprawnie adres e-mail.

Zarejestruj się

Wpisz poprawnie adres e-mail.

Wybierz swoje miasto

Wpisz swoje hasło (min. 8 znaków).

Wpisz swoją unikalną nazwę użytkownika.

Wybierz dyscyplinę.

Wpisz swój numer telefonu.

Potwierdż zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin portalu

Regulamin portalu internetowego SzukamyGraczy.pl

Menu

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z portalu internetowego SzukamyGraczy.pl - serwisu umożliwiającego organizowanie Wydarzeń Sportowych w wybranej miejscowości za pośrednictwem sieci Internet, w szczególności zaś poprzez użycie narzędzi ułatwiających odnalezienie chętnych do wspólnej gry w określoną dyscyplinę sportu. Zapoznanie się z jego postanowieniami oraz bezwarunkowa akceptacja jego treści warunkuje możliwość rozpoczęcia korzystania z Portalu przez Użytkownika.

§ 1 DEFINICJE

Regulamin - niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 • Administrator - Marcin Rak, zamieszkały we Wrocławiu przy ulicy Stanów Zjednoczonych 41A, 54-403 tel. 48 728 869 162 adres e-mail: kontakt@szukamygraczy.pl
 • Portal - portal internetowy dostępny pod adresem SzukamyGraczy.pl,
 • Konto - dostępna do wyłącznego użytku przez Użytkownika część Portalu, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać funkcjonalności Portalu, przede wszystkim zaś możliwości dotyczących organizacji i uczestnictwa w Wydarzeniach Sportowych. Warunkiem korzystania z Konta przez Użytkownika jest poprawne ukończenie procesu rejestracji w Portalu,
 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, względnie osoba małoletnia, tj. osoba powyżej 13 roku życia, pod warunkiem uzyskania zgody jej przedstawiciela ustawowego, która dokonała akceptacji Regulaminu i poprawnie ukończyła proces rejestracji w Portalu,
 • Wydarzenia Sportowe - spotkania sportowo-rekreacyjne organizowane przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu.

§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE

Prawidłowe korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny potencjalnego Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem;
 • sprawne łącze internetowe;
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera/innego urządzenia umożliwiającego
 • połączenie z Internetem dokumentów hipertekstowych (HTML, PHP) typu Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 12.0, Chrome 18.0 lub nowszych, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script;
 • zastosowania oprogramowania Flash 4 lub nowszego oraz Acrobat Reader;
 • włączona obsługa plików cookies;
 • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x800px.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Użytkownik może zgłaszać pisemnie Administratorowi pod adresem określonym w § 1 punkt 2.

§ 3 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

Warunkiem korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu jest dokonanie rejestracji oraz założenie w nim Konta przez Użytkownika.

Zarówno rejestracja w Portalu, jak i korzystanie z niego przez Użytkownika za pośrednictwem Konta są bezpłatne.

Rejestracja w Portalu oraz założenie w nim Konta przez Użytkownika wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej SzukamyGraczy.pl, podając w nim następujące dane Użytkownika:

 • pseudonim,
 • adres e-mail oraz
 • numer telefonu.

Dane te będą widoczne zarówno dla Administratora, jak i dla innych Użytkowników.

Poprzez zamieszczenie danych w formularzu rejestracyjnym i akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż podane w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe i rzetelne. Podanie danych nieprawdziwych lub nierzetelnych w odniesieniu do punktów b) i c) ust. 3 powyżej uniemożliwi korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu przez danego Użytkownika.

Warunkiem dokonania rejestracji w Portalu jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się on z Regulaminem, oraz że w pełni i bezwarunkowo akceptuje on jego postanowienia. Złożenie takiego oświadczenia przez Użytkownika odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach procesu rejestracji na Portalu.

Dokonanie rejestracji w Portalu jest równoznaczne z:

 • wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Administratora informacji dotyczących zmian w Portalu, ewentualnych utrudnień technicznych związanych z jego funkcjonowaniem, a także
 • zgodą Użytkownika na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych, w zakresie określonym w § 6 niniejszego Regulaminu.

Po poprawnym dokonaniu rejestracji w Portalu, na konto poczty elektronicznej podane przez Użytkownika w toku rejestracji zostanie wysłana wiadomość e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym do Konta oraz niniejszym Regulaminem w formacie .pdf, celem potwierdzenia treści umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Po kliknięciu przez Użytkownika na wspomniany link aktywacyjny uzyska on dostęp do pełnej funkcjonalności założonego Konta.

Z momentem kliknięcia na wspomniany wyżej link aktywacyjny zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Umowa ta zawarta zostaje na czas nieokreślony, przy czym nie przewiduje się minimalnego czasu jej obowiązywania.

Skutkiem dokonania rejestracji jest uzyskanie dostępu do Konta przez Użytkownika, które to Konto zabezpieczone będzie wybranym przez Użytkownika hasłem. Celem ewentualnego odzyskania hasła przez danego Użytkownika, Portal przewiduje opcje jego przypomnienia lub zresetowania na żądanie Użytkownika.

Każdy Użytkownik może założyć tylko jedno Konto. Za niedopuszczalne uznaje się udostępnianie swojego Konta innym osobom czy korzystanie z Kont innych Użytkowników.

Celem umożliwienia prawidłowej komunikacji pomiędzy Użytkownikami w ramach organizacji Wydarzeń Sportowych, jak również dla celów określonych w ust. 6 pkt a) i b) powyżej, Użytkownik obowiązany jest na bieżąco aktualizować podane przez siebie dane określone w ust. 3 pkt b) i c) niniejszego paragrafu.

Administrator zastrzega sobie w szczególności prawo do:

 • czasowego wyłączania Portalu w celu jego modyfikacji, konserwacji lub usuwania problemów technicznych,
 • umieszczania własnych treści (w tym reklam czy banerów sponsorów lub podmiotów współpracujących) w dowolnym miejscu Portalu, w tym również na podstronach Kont Użytkowników.

§ 4 FUNKCJONALNOŚĆ PORTALU

Portal umożliwia jego Użytkownikom organizowanie Wydarzeń Sportowych, w szczególności poprzez zapraszanie do udziału w nich innych Użytkowników, jak również zgłaszanie chęci udziału w Wydarzeniach Sportowych organizowanych przez innych Użytkowników.

Wydarzenia Sportowe dostępne dla Użytkowników Portalu będą kategoryzowane według dyscyplin sportu oraz miejscowości, w których mają się one odbywać. Na wniosek Użytkownika zgłoszony Administratorowi w formie e-mailowej na adres kontakt@szukamygraczy.pl Administrator podejmie decyzję co do ewentualnego włączenia kolejnej dyscypliny sportu/miejscowości do listy kategorii Wydarzeń Sportowych oferowanych przez Portal.

Po zarejestrowaniu się w Portalu, Użytkownik będzie miał możliwość określenia, Wydarzeniami Sportowymi w jakiej miejscowości oraz z zakresu której dyscypliny sportu jest on zainteresowany. Czynność taka odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w ramach ustawień Konta Użytkownika.
Użytkownik może dokonać wyboru miejscowości objętej jego zainteresowaniem - w takim wypadku Użytkownik będzie informowany drogą e-mailową na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej o odbywających się w niej Wydarzeniach Sportowych. Użytkownik może dowolnie zmieniać omawianą miejscowość; Użytkownik nie ma jednak możliwości wyboru więcej niż jednej miejscowości w tym samym czasie.

Użytkownik może dokonać wyboru więcej niż jednej dyscypliny sportu - w takim wypadku Użytkownik będzie informowany drogą e-mailową na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej o wszystkich Wydarzeniach Sportowych w tym zakresie, odbywających się w wybranej przez Użytkownika miejscowości. Omawiane dyscypliny sportu mogą również ulegać zmianie w zależności od życzenia Użytkownika.

Zorganizowanie Wydarzenia Sportowego przez Użytkownika wymaga:

 • stworzenia nowego Wydarzenia Sportowego za pośrednictwem Portalu, wraz z dokonaniem wyboru odpowiedniej dyscypliny sportu oraz miejscowości, w której ono się odbędzie, a także
 • podania informacji co do terminu jego odbycia (dzień-miesiąc-rok oraz godzina), ilości chętnych (Użytkowników oraz ewentualnie osób trzecich), które wyraziły chęć wzięcia udziału w Wydarzeniu Sportowym, a także ilości osób poszukiwanych jeszcze do wzięcia udziału w tymże Wydarzeniu Sportowym.

Po stworzeniu Wydarzenia przez Użytkownika, e-mail informujący o organizowanym Wydarzeniu Sportowym zostanie rozesłany przez Portal na adresy e-mailowe Użytkowników, którzy w ramach ustawień swojego Konta dokonali wyboru miejscowości, w której ma ono się odbyć oraz zadeklarowali, iż są zainteresowani Wydarzeniami Sportowymi z danej dyscypliny sportu.

Do dodatkowych funkcjonalności Portalu, z których będą mogli skorzystać jego Użytkownicy, należą między innymi:

 • uczestnictwo w ogólnym biuletynie informacyjnym (newsletter) dotyczącym nowych Wydarzeń Sportowych odbywających się w okolicy miejscowości określonej przez danego Użytkownika,
 • automatyczne przypominanie Użytkownikom przez Portal o Wydarzeniach Sportowych, w których zadeklarowali oni chęć uczestnictwa, a także
 • podsumowanie przez Portal zakończonych Wydarzeń Sportowych stworzonych przez Użytkowników.

Organizując Wydarzenia Sportowe za pośrednictwem Portalu, Użytkownicy zobowiązani są do lojalnego oraz uczciwego postępowania względem siebie, w szczególności zaś do niezwłocznego informowania pozostałych Użytkowników o ewentualnych zmianach w zakresie miejsca i czasu ich odbycia, jak również składu osobowego uczestników danego Wydarzenia Sportowego.

Użytkownik może w każdym czasie odwołać organizowane przez siebie Wydarzenie Sportowe; w takim jednak wypadku Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie poinformować dotychczas zapisanych na niego Użytkowników o jego odwołaniu. Odpowiednio, Użytkownik uczestniczący jedynie w danym Wydarzeniu Sportowym obowiązany jest niezwłocznie poinformować organizującego go Użytkownika o niemożliwości wzięcia w nim udziału pomimo wstępnie deklarowanej chęci uczestnictwa.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Administrator Portalu nie jest organizatorem Wydarzeń Sportowych; ich wyłącznymi organizatorami są Użytkownicy i to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za ich dojście do skutku, przebieg, jak i ewentualne konsekwencje.

Użytkownik akceptuje fakt, iż Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika Portalu względem innego jego Użytkownika czy też osób trzecich w związku z Wydarzeniami Sportowymi organizowanymi za pośrednictwem Portalu.

Administrator nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności (cywilnej, karnej czy administracyjnej) za:

 • treść, formę, prawdziwość i rzetelność jakichkolwiek informacji zamieszczanych w ramach Portalu przez Użytkowników; zakazane jest w szczególności dostarczanie przez Użytkowników
 • jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym w ramach ich aktywności na Portalu lub w związku z nią, jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu,
 • naruszenie praw osób trzecich przez Użytkownika w ramach jego aktywności na Portalu lub w związku z nią, a także
 • skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,

  chyba że do opisanych wyżej zdarzeń doszło z wyłącznej winy Administratora.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Administrator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

Administrator będzie gromadzić oraz przetwarzać informacje o Użytkownikach wyłącznie w celach związanych z administrowaniem Portalu i jego funkcjonowaniem.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych określonych w § 3 ust. 3 pkt a), b) i c) niniejszego Regulaminu, jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Portalu oraz komunikacji pomiędzy Użytkownikami celem organizacji Wydarzeń Sportowych. Zgoda taka będzie udzielana przez Użytkownika w toku procesu rejestracji w Portalu, stanowiąc warunek korzystania przez niego z usług oferowanych przez Portal.

W chwili dokonywania rejestracji w Portalu, Użytkownik będzie miał również możliwość - w drodze zaznaczenia odpowiednich opcji - wyrażenia swojej zgody na:

 • przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych przez Administratora oraz jego reklamodawców,
 • otrzymywanie przez Użytkownika na podany przezeń adres e-mail newslettera zawierającego informacje dotyczące funkcjonowania Portalu, w szczególności zaś najpopularniejszych Wydarzeń Sportowych dostępnych dla Użytkowników.

Wyrażenie zgód wyszczególnionych w powyższym ustępie Regulaminu jest fakultatywne; brak ich udzielenia w procesie rejestracji nie uniemożliwi korzystania z Portalu przez Użytkowników.

Zgody, o których mowa w ust. 5 powyżej, mogą być przez Użytkownika w każdym czasie cofnięte, jak również udzielone po ukończeniu procesu rejestracji, w dowolnym momencie korzystania przezeń z Portalu.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do przekazanych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

Portal korzysta z tzw. ciasteczek (ang. cookies), tj. małych plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika. Portal wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu dokonania ich analizy przez Google Analytics - narzędzie analizujące dane dotyczące statystyk odwiedzin Portalu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania przez Portal z plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności w stopce strony.

Administrator Portalu dokłada wszelkich starań, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, bezprawnym ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Administrator umożliwia Użytkownikom regularną zmianę hasła do założonego na Portalu Konta, względnie jego wybór w taki sposób (np. za pomocą kombinacji liter oraz cyfr), który zapewni możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa udostępnianych danych.

Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania na Portalu danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich bez ich zgody.

Dane kontaktowe Użytkowników Portalu umieszczane przez nich w ramach Portalu mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników jedynie do celu, w jakim zostały podane, tj. przede wszystkim w celu organizacji Wydarzeń Sportowych.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Każdy Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w zakresie działania Portalu.

Reklamacje należy przesyłać na następujący adres e-mailowy Administratora: kontakt@szukamygraczy.pl Przesłana reklamacja powinna zawierać przynajmniej pseudonim osoby składającej reklamację, jej adres e-mail, numer telefonu, jak również opis problemu.

Reklamacje, które spełniają przesłanki określone w ust. 2 powyżej, Administrator rozpatruje w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Administrator prześle drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika w reklamacji adres e-mail.

Decyzja Administratora, o której mowa w ustępie powyżej, jest ostateczna.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nazwa Portalu, idea związana z jego funkcjonowaniem, jak również jego szata graficzna wraz z całokształtem tekstów, ilustracji, dźwięków oraz wszelkich innych jego elementów, a także oprogramowanie i bazy danych oraz inne informacje i materiały na nim dostępne, służące jego funkcjonowaniu, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być powielane przez jakąkolwiek osobę bez zgody Administratora.

Administratorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, o czym zawiadomi on Użytkowników drogą elektroniczną na podane przez nich przy rejestracji adresy poczty elektronicznej. Użytkownik może wypowiedzieć Regulamin w drodze usunięcia Konta w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie zmiany; skorzystanie przez Użytkownika z Portalu na zmienionych zasadach przed upływem tego okresu, jak również nieusunięcie przez Użytkownika Konta w tym okresie uważane będzie za akceptację nowego Regulaminu.

W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Administrator może - według własnego uznania - czasowo lub na stałe zablokować Konto tego Użytkownika, a nawet je usunąć.

W przypadku usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga jego uprzedniej zgody.

Użytkownik może - w każdej chwili oraz bez podania przyczyn - samodzielnie usunąć Konto lub zgłosić żądanie usunięcia Konta na adres e-mailowy Administratora kontakt@szukamygraczy.pl

Z chwilą usunięcia Konta w Portalu, niezależnie od przyczyny tego zdarzenia jak również osoby (Użytkownik/Administrator), która tego dokonała, rozwiązaniu ulega zawarta na mocy przepisów niniejszego Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Administrator niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, o których Użytkownik może się dowiedzieć więcej pod następującym adresem: http://szukamygraczy.pl/o-portalu/zagrozenia/

Administrator informuje w szczególności, że korespondencja pomiędzy Portalem a Użytkownikami odbywać się będzie za pośrednictwem wiadomości e-mail przekazywanych bez ich uprzedniego szyfrowania przez Portal.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Niniejszy Regulamin może zostać pobrany w formacie .pdf poprzez kliknięcie w poniższe hiperłącze: http://szukamygraczy.pl/regulamin_2015_08_04.pdf

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia.2015 r.

Powiedz o portalu znajomym. Niech już nikt nie gra sam! Never!
Wybierz miasto, w którym chcesz grać i zobacz gdzie, kiedy
i ile osób jest potrzebnych. Dołącz do gry lub dodaj swoją!

Wykonano w: avangardo.pl

Nasza strona używa plików Cookies, aby lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom, Więcej w Polityce prywatności